Dni Publicznego Czytania Komiksów z Centralą

Regulamin Konkursu FOTOGRAFICZNEGO
Dni Publicznego Czytania Komiksów…
20.08 – 27.08 2012

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Organizatorem konkursu jest Fundacja Tranzyt
2. Zasady Konkursu określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia.
3. Dostarczenie lub przesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej konkursu.
4. Konkurs trwa od 20 sierpnia 2012 roku do 27 sierpnia 2012 roku. Rozwiązanie konkursu nastąpi 28 sierpnia listopada 2012 roku.

ZADANIE KONKURSOWE
Zadaniem w konkursie jest wykonanie fotografii w odpowiedzi na hasło Publiczne Czytanie Komiksów…

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU
1. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace.
2. Projekt należy przesyłać tylko w formie elektronicznej w pliku.jpg (nie więcej niż 1MB)
3. By przystąpić do konkursu należy polubić fan page wydawnictwa Centrala
(http://www.facebook.com/Centrala)
4. Z konkursu wyłącza się prace uprzednio nagradzane lub wystawiane.
5. Termin zgłaszania prac mija 27 sierpnia 2012 r. Za datę zgłoszenia uważa się datę wpłynięcia pracy konkursowej na adres mailowy wydawnictwa Centrala podany w niniejszym regulaminie.
6. Zgłaszane do konkursu prace należy opisać w treści maila:
tytuł konkursu, nazwa użytkownika konta Facebook, data urodzenia.
7. Organizator Konkursu informuje uczestników, iż ich dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane na podstawie wyrażonej dobrowolnie przez uczestnika Konkursu zgody, w siedzibie Organizatora, wyłącznie w związku z wykonaniem postanowień niniejszego Regulamin.
8. Projekt należy przesłać na adres email centrala@centrala.org.pl
9. W tytule prosimy wpisać: CZYTANIE
10. Uczestnikiem Konkursu, tj. osobą mogącą dokonać zgłoszenia swojej pracy do Konkursu (dalej: „Uczestnik”), może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełne prawo do dysponowania zgłaszaną pracą zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
11. Za Uczestnika uznaje się osobę, która w określonym przez Regulamin terminie przesłała Pracę Konkursową.
12. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie ich najbliższych rodzin.

Zasady przyznawania i odbioru nagrody:
1. Nagrody rzeczowe będą przesyłane pocztą na adres wskazany przez Laureata drogą e-mailową.
2. Laureatowi nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
3. Laureatowi nie przysługuje prawo roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.

HARMONOGRAM KONKURSU
1. Konkurs rozpoczyna się w dniu 20.08.2012 roku
2. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 27.08.2012 do godziny 23.59. Prace otrzymane po tym terminie nie zostaną zakwalifikowane do konkursu
3. Ogłoszenie wyników nastąpi 28.08. 2012.
Organizatorzy zastrzegają sobie zmiany terminów wymienionych w powyższym harmonogramie bez podania przyczyny.

NAGRODY
Jury przyzna 3 nagrody rzeczowe. Zwycięzca otrzyma książkę „Goliat” Toma Gaulda, zdobywca drugiego miejsca otrzyma koszulkę Ligatura 2010 z rysunkiem autorstwa Lucie Lumovej, zdobywca trzeciego miejsca otrzyma torbę Ligatura 2011 z rysunkiem autorstwa Aleksandra Zografa. Zwycięzcy będą wyłonieni w wyniku głosowania na profilu FB wydawnictwa Centrala (wygrywają prace o najwyższej liczbie lików).

PUBLIKOWANIE PRAC NADESŁANYCH NA KONKURS
1. Nadesłanie Pracy Konkursowej przez Uczestnika jest jednoznaczne z :
– potwierdzeniem woli uczestnictwa w Konkursie,
– akceptacją warunków niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do przestrzegania jego postanowień,
– wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych ( Dz.U.Nr.133 pozycja 883) w zakresie wynikającym z postanowień Regulaminu.
– pozwoleniem zgody na publikację
2. W ramach przystąpienia do Konkursu Uczestnik oświadcza, że:
– posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do zamieszczonego przez niego utworu fotograficznego określanego terminem Pracy Konkursowej;
– projekty będące elementem Pracy Konkursowej nie były nigdy wcześniej publikowane/wykorzystywane
– zgłoszona do Konkursu Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów;
– posiada zgodę osób, których wizerunek utrwalono na Pracy Konkursowej i jest uprawniony do wykorzystania tego wizerunku, opublikowania go i publicznej prezentacji;
– pozwala Organizatorowi na oznaczenie swojej pracy swoim imieniem i nazwiskiem
– udziela Organizatorowi nieograniczonej w czasie ani w przestrzeni, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na korzystanie z Pracy Konkursowej w celu jej publikacji na stronie internetowej Organizatora oraz materiałach reklamowych, dla potrzeb rozpowszechniania informacji o swoich usługach oraz dla potrzeb świadczenia usług na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu w tym do sieci Internet i mobile Internet, lub; elektronicznego udostępniania na żądanie; 2) publicznego wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym za pośrednictwem telewizji (w tym webTV, ipTV, telewizji cyfrowej, telewizji analogowej, telewizji kablowej, telewizji komórkowej); 3) wykorzystania materiałów w całości lub we fragmentach, wraz z prawem łączenia ich z innymi materiałami; 4) umieszczania materiałów w bazach danych Organizatora, wykorzystania materiałów w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób do promocji i reklamy Organizatora, prezentacji utworów w innych serwisach partnerskich. Użytkownik zobowiązuje się do niewykonywania prawa do wypowiedzenia w/w licencji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno
– reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.
2. Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu należy do Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konkursu w dowolnym momencie bez podania przyczyny.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
5. Wszelkie spory, jakie mogą powstać w związku z wykonywaniem zobowiązań przez Organizatora, będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet (ani platformy, na której Konkurs jest organizowany), za pośrednictwem której Uczestnicy biorą udział w Konkursie, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikiem.
6. Organizator nie będzie rozpatrywać Prac Konkursowych:
– o charakterze pornograficznym, obscenicznym,
– zawierających treści powszechnie uznawane za wulgarne i obraźliwe,
– obrazujących lub propagujących przemoc, faszyzm, rasizm, nienawiść, dyskryminację
(rasową, kulturową, etniczną, religijną itp.),
– naruszających prawo do prywatności lub co do których zachodzi podejrzenie, że naruszają prawo do prywatności bez wyrażenia zgody
– prace zawierających materiały chronione prawem autorskim nie będącym w posiadaniu Użytkownika,
– prac zawierających zdjęcia dokumentów, kart kredytowych oraz osobistych informacji finansowych,
– prac opisujących, promujących lub dostarczających instrukcji do działań niezgodnych z prawem lub działań choćby potencjalnie niebezpiecznych,
– jakichkolwiek innych sprzecznych z prawem
8. Konkurs nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy o grach i zakładach wzajemnych.

WSZELKIE PYTANIA PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY centrala@centrala.org.pl Z DOPISKIEM CZYTANIE- PYTANIE

1 komentarz

Filed under sygnały

One response to “Dni Publicznego Czytania Komiksów z Centralą

  1. Pingback: Centrala i MFKiG w publicznym czytaniu | Comix Grrrlz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s